Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 484 5700

Nieuws

Nieuw jaar

265 keer bekeken

CRZB wenst iedereen vast een fijne jaarwisseling en een goed en vooral gezond 2021!


Lees verder

Er dreigt een betalingsachterstand door het corona virus. Wat kunt u als ondernemer doen

528 keer bekeken

Hoofddorp, november 2020

Door het corona-virus is de economie voor de tweede keer voor een groot deel tot stilstand gekomen. Diensten of goederen worden niet of veel minder afgenomen of er kan niet worden geproduceerd en daardoor komt er (aanzienlijk) minder omzet binnen terwijl de kosten meestal gewoon doorlopen. Ondernemers kunnen meestal het salaris niet meer aan het personeel uitbetalen, de BTW niet meer afdragen en vaak niet zomaar de huur beëindigen. De huidige situatie kan ondernemers in moeilijkheden brengen. Het is voor die ondernemers van belang om zo snel mogelijk actie te...
Lees verder


CRZB op LinkedIn

363 keer bekeken

Hoofddorp, oktober 2020

Wist u dat het CRZB ook op LinkedIn zit?

Op deze manier kunt u op de hoogte blijven van allerlei zaken op het gebied van creditmanagement, debiteurenbeheer, betalingsachterstanden, de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en natuurlijk informatie over CRZB zelf. 

Voor meer informatie zie:  https://nl.linkedin.com/company/stichting-betalingsachterstandenregistratie 


Lees verder

CBS nog steeds minder faillissementen dan een jaar terug

467 keer bekeken

Hoofddorp, 31 augustus 2020

De coronacrisis heeft vooralsnog niet geleid tot een opvallende piek in het aantal uitgesproken faillissementen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt het aantal faillissementen in Nederland bovendien nog altijd lager dan een jaar geleden. Dit in tegenstelling tot eerdere nieuwsberichten van april jl. op verschillende nieuwssites. Mogelijk spelen de steunmaatregelen van de overheid hierbij een rol, maar daar laat het statistiekbureau zich niet over uit.

In de eerste 34 weken van 2020 zijn in totaal 2320 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 138 minder dan in dezelfde periode van 2019. In de meest recente week waarover cijfers bekend zijn, gingen er 32 organisaties failliet (zie link), wat neerkomt op een daling met 29...
Lees verder


CRZB op Twitter

471 keer bekeken

Wist u dat het CRZB ook op Twitter zit?

Op deze manier kunt u tevens op de hoogte blijven van allerlei zaken op het gebied van creditmanagement, debiteurenbeheer, betalingsachterstanden, gevolgen van de coronacrisis en natuurlijk informatie over CRZB zelf. 

Voor meer informatie op Twitter: https://twitter.com/CRZBNL Lees verder

Corona en betaalregelingen

448 keer bekeken

Hoofddorp, juli 2020

In de media wordt momenteel veel gesproken over betaalregelingen. Vanwege de impact van de crisis bieden banken en overheid tal van regelingen aan. Die betaalregelingen zijn er om problemen bij bedrijven en consumenten te voorkomen.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, ingesteld door het ministerie van Economische Zaken, zet zich in voor duurzame groei van het MKB. 'De huidige overheidsmaatregelen zijn voornamelijk gericht op de eerste fase van de crisis', aldus het Comité. 'Het is nu zaak om bedrijven te helpen met het versterken van het eigen vermogen. 

Zie hier het advies Lees verder


Achterstandendatabank

531 keer bekeken

Hoofddorp, juni 2020

Het is niet ondenkbeeldig dat de komende tijd enkele klanten van uw organisatie  door de coronacrisis hun facturen niet meer kunnen betalen. In de media wordt momenteel volop gesproken over betaalregelingen. Vanwege de impact van de crisis bieden banken en overheid tal van regelingen aan. Die betaalregelingen zijn er om problemen bij bedrijven en consumenten te voorkomen. Duidelijk is dat het coronavirus ingrijpende gevolgen heeft voor de hele Nederlandse samenleving. De permanente dreiging van besmetting zorgt niet alleen voor onrust op sociaal vlak maar heeft ook economische gevolgen. Elke branche komt ermee in aanraking met alle gevolgen van dien. De risico’s van corona zijn voor veel organisaties...
Lees verder


Gevolgen van de coronacrisis

537 keer bekeken

Hoofddorp, mei 2020

Nu het land weer langzaam opkrabbelt en de landsgrenzen weer één voor één open gaan, zijn de gevolgen van het coronavirus goed zichtbaar. Met name het bedrijfsleven heeft een flinke klap te verduren gehad en veel bedrijven worstelen nog steeds met problemen. Een wereldwijde recessie lijkt onomkomelijk, blijkt uit het stuk van Executive Finance van 10 juni jl. ‘Met een wereldwijde recessie in het vooruitzicht zetten Aziatische bedrijven sterker in op kredietbeheer om de risico’s op wanbetaling tot een minimum te beperken. De waarde van achterstallige facturen in de regio is sinds de uitbraak van het coronavirus met ruim 50 procent gestegen, waardoor veel bedrijven in hun voortbestaan worden bedreigd. Azië was de eerste regio die op grote schaal werd geconfronteerd met de gevolgen...
Lees verder


Corona crisis Tijd voor een actie voor debiteuren

561 keer bekeken

Hoofddorp, april 2020

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de COVID-19 Pandemie zijn voor ons kabinet aanleiding voor het treffen van een aantal fiscale en economische maatregelen. De overheid biedt op die manier hulp aan ondernemers die getroffen zijn door de Coronacrisis. De huidige omstandigheden geven aanleiding om soepeler om te gaan met een aantal zaken. Deze maatregelen hebben echter een tijdelijk karakter en zullen weer worden opgeheven zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. Een aantal van deze maatregelen zijn te vinden op 'Besluit Noodmaatregelen Coronacrisis' via de site van Overheid.nl   https://wetten.overheid.nl/BWBR0043492/2020-05-25 . Deze maatregelen betreffen onder andere uitstel van betaling van belastingschulden, verlaging van het BTW tarief bij sportscholen, verlenging van de termijn met betrekking tot fusies en andere Corona gerelateerde verliezen.

Maar...
Lees verder


Turboliquidaties wat zijn het en wat is er mee aan de hand

803 keer bekeken

Hoofddorp, 15 januari 2020

Het CRZB heeft (onder meer) als doelstelling het tegengaan van misbruik en fraude op de zakelijke markten. Naar aanleiding van een brief van de minister van rechtsbescherming van 7 oktober 2019 ter beantwoording van vragen van de Tweede Kamer over het misbruik dat van Turboliquidaties wordt gemaakt, wordt er daarom op deze plaats aandacht aan besteed. In deze brief worden maatregelen aangekondigd ter bescherming van de schuldeisers. Dit artikel heeft tot doel kort uit te leggen wat een turboliquidatie is en wat er mee aan de hand is.

Wijzen van ontbinden van een rechtspersoon

Om te beginnen: een turboliquidatie is een wijze om een besloten vennootschap een stichting of een andere soort van rechtspersoon op te heffen. In de wet wordt niet gesproken over opheffen...
Lees verder


Interview Stichting Betalingsachterstandenregistratie over de Digitale Transformatie op het gebied van creditmanagement.

771 keer bekeken

Hoofddorp, 21 oktober 2019

Een interview van Marcel Wiedenbrugge met directeur algemene zaken, Matthijs van der Scheer, in verband met de komende Credit Expo op 7 november 2019 die als centraal thema heeft 'De digitale Transformatie'.

Wat zijn jouw gedachten over de Stichting Betalingsachterstandenregistratie in relatie tot Digitale Transformatie; het centrale thema van de Credit Expo 2019?

Matthijs: “Het begrip Digitale Transformatie is een meer omvattende aanduiding voor een aantal ontwikkelingen die zich al geruime tijd aan het afspelen zijn. Ik bedoel daarmee dat het digitaliseren van bedrijfsprocessen en het gebruik van sociale media in het algemeen voor de meeste bedrijven een gewoon deel van de bedrijfsvoering zullen zijn geworden. Daarmee staan we nu aan het begin van een belangrijke verdere ontwikkeling: die van een meer algemeen...
Lees verder


Kamer verdeeld over initiatiefwet op het aandeelhoudersregister

757 keer bekeken

Hoofddorp, 4 oktober 2019

Tijdens het debat in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer op donderdag 3 oktober over de wet op het aandeelhoudersregister werden door de kamerleden vragen gesteld richting de regering en de initiatiefnemers over de vraag waar de komende UBO wetgeving en het voorstel elkaar versterken en elkaar overlappen. Duidelijk werd dat het niet waarschijnlijk is dat de UBO-richtlijn op 10 januari 2020 daadwerkelijk zal kunnen worden ingevoerd, omdat de parlementaire behandeling nog niet is begonnen. Er werd tijdens het debat gerefereerd aan de recente liquidatie van een Amsterdamse advocaat en de toenemende dreiging die uitgaat van de georganiseerde criminaliteit. Dit werd in verband gebracht met het bestaande gebrek aan transparantie op dit gebied van het vennootschapsrecht....
Lees verder


Plenaire Behandeling Tweede Kamer Wet Centraal Aandeelhoudersregister

750 keer bekeken

Hoofddorp, 2 oktober 2019

Morgen, donderdag 3 oktober, zal om 19.30 uur het wetvoorstel tot wijziging van de registratiewet in de Tweede Kamer plenair en in eerste termijn worden behandeld. Dat betekent dat de Tweede Kamer de initiatiefnemers aan de tand gaan voelen over de noodzaak van de invoering van deze wet. Dit  wetvoorstel heeft betrekking op het invoeren van een Centraal Aandeelhoudersregister. Besloten en niet beursgenoteerde vennootschappen worden regelmatig ingezet als middel om financieel economische criminaliteit te plegen. In het handelsregister worden op dit moment alleen eigenaren/enig aandeelhouders geregistreerd. Hierdoor is het voor de opsporingsdiensten lastig na te achterhalen wie schuil gaan achter malafide B.V.’s en NV’s. Bij de invoering van het aandeelhoudersregister zal het misbruik van vennootschappen effectiever kunnen worden bestreden. Het kabinet ontraadt de aanvaarding van het wetsvoorstel, vooral in...
Lees verder


Stijgende bedrijfsfaillissementen in 2019 en 2020

810 keer bekeken

Hoofddorp 29 augustus 2019

Atradius publiceerde vorige maand, augustus 2019, een economische onderzoek met als titel: “Corporate Insolvencies rising for fist time in 10 Years”: zakelijke faillissementen stijgen (wereldwijd)  voor het eerst in 10 jaar. Onder invloed van de handelspolitiek van de Verenigde Staten neemt het vertrouwen in de economische vooruitzichten af, dalen de investeringen en groeien de financiële risico’s.

Voor Nederland betekent dit een afname van de economische groei en onzekerheid over de economische toekomst ingegeven door een terugloop in de Duitse economie als gevolg van de hiervoor genoemde Amerikaanse handelspolitiek. Daarbij is verder nog onduidelijk is welke impact de Brexit op onze economie zal gaan hebben.

Positief voor Nederland is de sterke effectieve vraag: de groei van de werkgelegenheid en de stijging van de lonen dragen bij...
Lees verder


Een outline van het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging Beslagvrije voet

1121 keer bekeken

Wet vereenvoudiging Beslagvrije voet: beslaglegging moet efficiënter en effectiever

Hoofddorp, 05 juli 2019 
Op 3 juli 2019 is in de vaste kamer commissie voor Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel ‘Wet vereenvoudiging Beslagvrije voet’ aan de orde geweest. De wet heeft drie uitgangspunten: in de eerste plaats moet het bestaansminimum van schuldenaren beter worden gewaarborgd. Vervolgens moet de beslaglegging en executie effectiever en efficiënter worden georganiseerd. Tenslotte moet de wet waarborgen dat beslaglegging niet uitsluitend als pressiemiddel wordt ingezet. U kunt op onze website kennis nemen van de outline van het wetsvoorstel.

Bescherming bestaansminimum

Het voorstel wil de bescherming van het bestaansminimum verbeteren door tegen te gaan dat bedragen die door de werkgever of uitkeringsorganisatie worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de beslagene daar volledig getroffen worden door een bankbeslag. In het...
Lees verder


Aantal schadeclaims wegens wanbetaling vorig jaar toegenomen

2375 keer bekeken

Hoofddorp, 22 januari 2019

In 2018 is het aantal schadeclaims wegens wanbetaling gestegen volgens cijfers van kredietverzekeraar Atradius Nederland. Er zijn 8,5 procent meer schadeclaims ingediend ten opzichte van 2017; met een toename van ruim 30 procent als het om de waarde van de claims gaat. De sectoren waar zich de meeste claims voordeden waren de Bouw, Transport, Agri&Food en Textiel. Als het aantal claims stijgt is dit een goede indicator dat het aantal faillissementen ook zal stijgen. Vooral het laatste halfjaar van 2018 liet een opvallende versnelling van het aantal claims zien.

Volgens Atradius Nederland schetst deze ontwikkeling het beeld dat het economische klimaat aan het verslechteren is en kunnen op basis hiervan...
Lees verder


MKB lijdt meest onder slechte betaalmoraal

1437 keer bekeken

Hoofddorp, 19 juli 2018

MKB’ers zien hun facturen gemiddeld later betaald worden dan een jaar geleden volgens onderzoek in opdracht van Betaalme.nu. Dit terwijl een jaar geleden strengere wetgeving is ingevoerd. Sinds deze invoering is het betaalgedrag in het bedrijfsleven over het algemeen verslechterd.

De nieuwe wet die juli 2017 is ingegaan bepaalt dat grote bedrijven geen betaaltermijnen langer dan zestig dagen voor hun leveranciers uit het MKB mogen hanteren. Dat heeft echter niet geleid tot beter betaalgedrag: terwijl grote bedrijven een gemiddelde betaaltermijn van 35 dagen met hun MKB-leveranciers hebben afgesproken, betalen de grote bedrijven gemiddeld pas na 43 dagen, twee dagen langer dan vorig jaar. Het onderzoek is uitgevoerd...
Lees verder


Betere betaalmoraal zorgt voor 3,2 miljard euro minder afschrijvingen

1653 keer bekeken

Hoofddorp, 31 mei 2018

Gehanteerde betalingscondities en het gedrag met betrekking tot het afschrijven van vorderingen zijn indicatief voor de huidige economische groei. Zo werd in 2017 ruim 2,1% van alle omzet afgeschreven door rekeningen die niet betaald werden, gemiddeld genomen over 2018 is dat tot nu toe nog maar 1,5%. Omgerekend is dat een bedrag is dat 3,2 miljard euro toename van betaalde rekeningen die de Nederlandse economie extra doet groeien. De betalingstermijnen lopen ook terug. Ten opzichte van 2017 worden rekeningen in 2018 4 dagen eerder betaald. Dit blijkt uit een onderzoek van Intrum dat vandaag is gepubliceerd.

Afname betalingsachterstanden zorgt voor groei.

Alhoewel late betalingen nog...
Lees verder


Debiteurenrisico vergroot door verhoging griffierechten

3689 keer bekeken

Wijziging Wgbz legt de nadruk nog meer op het reduceren van het debiteurenrisico

Hoofddorp, 1 februari 2018

De invoering van een kostendekkend griffiestelsel heeft in 2011 geleid tot de wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz). Deze wetswijziging had onder meer tot doel de vermindering van de werklast voor de griffie en de transitie in de bekostiging van de rechtspraak. Voortaan worden deze kosten in mindere mate uit algemene middelen voldaan en merendeels toegerekend aan degene die daadwerkelijk gebruik maken van het recht. Uit een...
Lees verder


Betalingsachterstanden.nl gaat samenwerken met Gemeenten schuldhulpverlening voor ondernemers

2431 keer bekeken

Hoofddorp, 11 oktober 2017

Vroegtijdig inzicht zorgt dat financiële problemen sneller opgelost kunnen worden 

Betalingsachterstanden.nl, onderdeel van een onafhankelijke stichting die problemen rond betalingsachterstanden tegengaat en voorkomt, gaat samenwerken met verschillende gemeenten. Doelstelling is ondernemers zo snel mogelijk te helpen als zij in financiële problemen raken en hun facturen niet meer kunnen betalen. Hiermee kunnen gemeenten op basis van registraties bij Betalingsachterstanden.nl beter inzicht krijgen in bedrijven die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Ondernemers kunnen dan tijdig worden ingelicht en gewezen op de aanwezige mogelijkheden van schuldhulp. Snellere schuldhulpverlening levert uiteindelijk een gezondere...
Lees verder


Interview Stichting Betalingsachterstandenregistratie Innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid combineren met positieve betalingsresultaten

12681 keer bekeken

Onlangs sprak Marcel Wiedenbrugge met voorzitter, mr. drs. Pieter de Haes en Aria Aslani (operations officer) over Stichting Betalingsachterstandenregistratie. Het interview vindt u hieronder.


Hoofddorp, 21 september 2017

In dit interview spreek ik met mr. drs. Pieter de Haes, voorzitter en Aria Aslani, COO bij Stichting Betalingsachterstandenregistratie.


Stichting Betalingsachterstandenregistratie streeft ernaar het incassoproces effectiever en minder kostbaar te maken. Op landelijk niveau wil het verder de betaalmoraal en het vertrouwen in het zakelijk economisch verkeer in Nederland verbeteren door fraude en het stelselmatig niet-betalen van facturen aan de kaak te...
Lees verder


Betaalme.nu

4644 keer bekeken

Expert aan het woord: George Kerstholt van Betalingsachterstanden.nl
Hoofddorp, 31 augustus 2017

Deze serie artikelen is bedoeld om ondernemers te informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het factureren en betalingen, en welke mogelijkheden deze bieden voor snellere goedkeuring en betaling van facturen door hun afnemers.


Een van de maatregelen die u als ondernemer kunt nemen om te voorkomen dat uw facturen te laat of zelfs helemaal niet betaald worden, is vooraf informatie inwinnen over met wie u een zakenrelatie wilt aangaan. Er zijn diverse mogelijkheden om te verifiëren of afnemers kredietwaardig zijn, en hoe snel zij hun rekening betalen. Een voorbeeld is Betalingsachterstanden.nl dat...
Lees verder


MKB bedrijven worden bestolen en doen daar niets aan

9887 keer bekeken

Ruim 55% van MKB-ondernemers heeft last van wanbetaling.

Hoofddorp, 22 maart 2017

Ruim de helft van alle MKB-ondernemingen geeft aan last te hebben van wanbetaling. Hiervan wordt 82% uiteindelijk (deels) niet betaald, waardoor er in die gevallen daadwerkelijk sprake is van omzetderving. 60% lijdt hierdoor aan schades die oplopen tot € 10.000 en bij 22% bedraagt de jaarlijkse schade zelfs meer dan € 10.000. Dit zijn enkele conclusies die volgen uit het onderzoek uitgevoerd door Multiscope in opdracht van Betalingsachterstanden.nl, een initiatief van de Stichting Betalingsachterstandenregistratie....
Lees verder


Betalingsachterstanden.nl en VCMB

1724 keer bekeken

Betalingsachterstanden.nl en VCMB bundelen hun krachten

Hoofddorp, 28 februari 2017

Betalingsachterstanden.nl maak deel uit het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB). Stichting Betalingsachterstandenregistratie neemt deel in het Verbond om allereerst de bekendheid van Credit management bij het bedrijfsleven te vergroten en daarnaast ook bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit ervan. Door samen te werken kan een totaaloplossing worden geboden, waarbij leden elkaar aanvullen.

...
Lees verder


Nieuw middel tegen malafide bedrijven

4385 keer bekeken

Nationale database zakelijke betalingsachterstanden

Hoofddorp, 17 januari 2017

Door het bijhouden van een database met zakelijke betalingsachterstanden kan beter worden bepaald wie zijn betaalafspraken nakomt en wie niet. Zijn er bijvoorbeeld malafide bedrijven die stelselmatig hun rekeningen niet betalen? Dan worden zij met behulp van de database eerder dan ooit onderschept. Hiermee wordt voorkomen dat zij enorme schades kunnen toebrengen. 


Het komt immers nog steeds regelmatig voor dat vorderingen over worden gedragen...
Lees verder


Credit Expo 2016

1949 keer bekeken

Betalingsachterstanden.nl op de Credit Expo 2016

Hoofddorp, 28 februari 2017

Het afgelopen jaar heeft Betalingsachterstanden.nl deelgenomen aan de  Credit Expo. Credit Expo is in de loop der jaren uitgegroeid tot Nederlands grootste evenement op het gebied van credit management en daaraan gerelateerde producten en diensten. Ongeveer 1.500 credit professionals bezochten de beurs en hebben hierbij kennis kunnen maken met Betalingsachterstanden.nl.

De meest toonaangevende bedrijven van Nederland presenteren innovatieve producten en diensten op het gebied van debiteurenbeheer, software, kredietinformatie, elektronisch factureren, kredietverzekering, factoring en ...
Lees verder