Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 484 5700
Over stichting Betalingsachterstandenregistratie

Stichting Betalingsachterstandenregistratie

Onafhankelijk beheerder van het Centraal Register Zakelijke Betalingsachterstanden (CRZB)

Stichting
Stichting Betalingsachterstandenregistratie zet zich actief in teneinde zakelijke betalingsachterstanden, overkreditering en fraude binnen Nederland te bestrijden. Stichting Betalingsachterstandenregistratie is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk.

Doelstelling en werkwijze
Het datacentrum van het Centraal Register Zakelijke Betalingsachterstanden (CRZB) valt onder het beheer van Stichting Betalingsachterstandenregistratie. Binnen het CRZB wordt informatie veilig en betrouwbaar gedeeld tussen de aangesloten organisaties. Hiermee beschermen zij elkaar actief tegen betalingsachterstanden, overkreditering en fraude. De financiële informatie die aan het CRZB wordt toegevoegd is onderworpen aan strenge voorwaarden. Hiermee wordt de datakwaliteit gewaarborgd.

Aangesloten organisaties zoals financiële instellingen, grote leveranciers, maar ook Mkb’ers kunnen de informatie in het CRZB raadplegen om beslissingen te maken ten aanzien van hun kredietmanagement. Zij zijn daarbij niet gebonden aan de informatieverstrekking vanuit het CRZB.

Doelstelling
De stichting opereert vanuit haar doelstelling om betalingsachterstanden te voorkomen en op te lossen en doet daarbij alles wat zij daartoe noodzakelijk acht. De stichting informeert hiertoe organisaties over de ontwikkelingen op het gebied van haar doelstellingen. Zij stimuleert het bewustzijn en de overdracht van kennis over het tegengaan van zakelijke betalingsachterstanden, overkreditering en fraude en neemt daarbij stelling in het maatschappelijk debat.

Het bestuur & organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 bestuurders die hun brede ervaring, deskundigheid en vaardigheden inzetten om de doelen van de stichting te verwezenlijken.

De stichting kent ook een Raad van toezicht. De Raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend.

Daarnaast wordt de stichting gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Raad van advies.

Organogram

Heeft u vragen?

Het CRZB is bereikbaar op:
085 - 484 5700
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00