Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 484 5700
Over stichting Betalingsachterstandenregistratie

Stichting Toezicht Zakelijk Betalingsverkeer

Onafhankelijk beheerder van het Toezicht Zakelijk Betalingsverkeer (TZB)

Stichting
Stichting Toezicht Zakelijk Betalingsverkeer zet zich actief in teneinde zakelijke betalingsachterstanden, overkreditering en fraude binnen Nederland te bestrijden. Stichting Toezicht Zakelijk Betalingsverkeer is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk.

Doelstelling en werkwijze
Het datacentrum van het Toezicht Zakelijk Betalingsverkeer (TZB) valt onder het beheer van Stichting Toezicht Zakelijk Betalingsverkeer. Binnen het TZB wordt informatie veilig en betrouwbaar gedeeld tussen de aangesloten organisaties. Hiermee beschermen zij elkaar actief tegen betalingsachterstanden, overkreditering en fraude. De financiële informatie die aan het TZB wordt toegevoegd is onderworpen aan strenge voorwaarden. Hiermee wordt de datakwaliteit gewaarborgd.

Aangesloten organisaties zoals financiële instellingen, grote leveranciers, maar ook Mkb’ers kunnen de informatie in het TZB raadplegen om beslissingen te maken ten aanzien van hun kredietmanagement. Zij zijn daarbij niet gebonden aan de informatieverstrekking vanuit het TZB.

Doelstelling
De stichting opereert vanuit haar doelstelling om betalingsachterstanden te voorkomen en op te lossen en doet daarbij alles wat zij daartoe noodzakelijk acht. De stichting informeert hiertoe organisaties over de ontwikkelingen op het gebied van haar doelstellingen. Zij stimuleert het bewustzijn en de overdracht van kennis over het tegengaan van zakelijke betalingsachterstanden, overkreditering en fraude en neemt daarbij stelling in het maatschappelijk debat.

Het bestuur & organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 bestuurders die hun brede ervaring, deskundigheid en vaardigheden inzetten om de doelen van de stichting te verwezenlijken.

De stichting kent ook een Raad van toezicht. De Raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend.

Daarnaast wordt de stichting gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Raad van advies.

Organogram

Heeft u vragen?

Het TZB is bereikbaar op:
085 - 484 5700
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00