Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 484 5700

Algemene Reglementen

Algemene Reglementen PDF

Inhoudsopgave

Inleiding

 1. Algemeen
  • Artikel 1: definities
  • Artikel 2: waarom gegevensverwerking?
  • Artikel 3: organisatiestructuur
  • Artikel 4: aanmelding en acceptatie
 2. Persoons- en organisatiegegevens
  • Artikel 5: vertrekking gegevens door Betalingsachterstanden.nl
  • Artikel 6: wie ontvangen persoons- en organisatiegegevens?
  • Artikel 7: hoe worden persoons- en organisatiegegevens verwerkt/behandeld?
  • Artikel 8: achterstanden aanmelden en opvragen
  • Artikel 9: welke organisatiegegevens verwerkt Betalingsachterstanden.nl?
  • Artikel 10: wanneer vindt opname in het register plaats?
  • Artikel 11: wat er wordt geregistreerd
  • Artikel 12: wanneer worden gegevens verwijderd
 3. Debiteur
  • Artikel 13: informeren
  • Artikel 14: bezwaar
 4. Klanten
  • Artikel 15: betalingsachterstanden.nl Account
  • Artikel 16: rapportage systeembeschikbaarheid
  • Artikel 17: financiële bepaling
  • Artikel 18: communicatie
  • Artikel 19: verplichting tot medewerking uitvoering Reglement
  • Artikel 20: aansprakelijkheid
  • Artikel 21: sancties
 5. Overige diensten
  • Artikel 22: monitoring
  • Artikel 23: data-integratie
  • Artikel 24: steunvordering
 6. Slotbepaling
  • Artikel 25: overige bepalingen


Inleiding

Stichting Betalingsachterstandenregistratie (hierna: Betalingsachterstanden.nl) is een stichting met een maatschappelijk doel, welke geen winstoogmerk heeft. Het doel van Betalingsachterstanden.nl is het versterken van het economisch systeem in het algemeen. Dit doet Betalingsachterstanden.nl door stimulering van betrouwbaarheid binnen het ondernemerschap, creëren van bewustwording ten aanzien van het belang van nakoming van betaalafspraken en het voorkomen van misbruik en fraude. Betalingsachterstanden.nl vervult haar doelen door de door haar verzamelde informatie aan te bieden ter ondersteuning van de inschatting van kredietrisico’s bij ondernemingen. Uitsluitend zakelijke partijen, die tevens in het Handelsregister zijn opgenomen, zijn toegestaan aan het Register deel te nemen.

Betalingsachterstanden.nl beheert een database waarin alle organisaties uit het Handelsregister zijn opgenomen. Informatie omtrent betalingsachterstanden wordt voor en door andere organisaties aangeleverd. Doordat in beginsel elke organisatie met een registratie bij de KvK bij Betalingsachterstanden.nl een Account aan kan maken, is voor eenieder inzichtelijk welke partijen wel of niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Het maatschappelijk gewenste scenario is dat het Register onderdeel wordt van de standaardbeoordeling van (krediet)risico’s. Hierdoor wordt er een gezond ondernemersklimaat gecreëerd met een aanzienlijke verbetering van het vertrouwen bij ondernemers onderling.

Betalingsachterstanden.nl verzamelt organisatiegegevens van bedrijven en instellingen en legt deze vast in het Register. Betalingsachterstanden.nl heeft diverse maatregelen met betrekking tot privacy getroffen opdat de gegevens in haar bezit te allen tijde met de grootste aandacht worden beschermd. Een deel van de gegevens wordt verstrekt aan de Klanten, maar alleen voor zover dit gegevens omtrent de beoordeling van betaalrisico’s betreft. Hier wordt slechts van afgeweken bij een wettelijke verplichting, na uitspraak van onafhankelijk rechter. Betalingsachterstanden.nl handelt volgens de gedragscode van de NVH en conformeert zich te allen tijde aan het wettelijk kader dat geschetst wordt door de Wbp.

In dit Reglement worden de rechten en plichten van alle Gebruikers en Debiteuren beschreven. Daarnaast worden de verschillende diensten beschreven.1 Algemeen

Artikel 1: definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Account: Persoonlijke identificatie voor het gebruik van de Diensten. Met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord kan op Betalingsachterstanden.nl worden ingelogd waarmee Gegevens aangevuld dan wel ingezien kunnen worden van het Register.
 2. Bestuur: Het Bestuur van Stichting Betalingsachterstandenregistratie.
 3. Betalingsachterstanden.nl: Stichting Betalingsachterstandenregistratie, gevestigd te (2132 NB) Hoofddorp aan de Kruisweg 617, geregistreerd onder KvK-nummer 64814432.
 4. Debiteur: De partij die is geregistreerd in het Register vanwege het hebben van een betalingsachterstand jegens een crediteur en tevens medegebruiker van het Register.
 5. Derde: Een zakelijke dienstverlener, niet zijnde: klant, Debiteur of Betalingsachterstanden.nl, die onder rechtstreeks gezag van de zakelijke klant en/of Betalingsachterstanden.nl gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken.
 6. Gebruiker: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die akkoord is gegaan met deze gebruiksvoorwaarden.
 7. Gegevens: De data die aan/door de Achterstandendatabank wordt verstrekt en ontvangen (w.o. zoekopdrachten, vermeldingen en rapporten).
 8. Geschillencommissie Betalingsachterstanden.nl: Een onafhankelijke en externe commissie, belast met de behandeling en afwikkeling van klachten van Klanten of de vermelde Debiteuren.
 9. Klant: De partij die de diensten van Betalingsachterstanden.nl gebruikt ten behoeve van haar eigen Debiteurenbeheer.
 10. NVH: Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus.
 11. Opvraging: Het opvragen van Debiteursgegevens uit het Register.
 12. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Klant en Betalingsachterstanden.nl.
 13. Organisatiegegevens: Elk gegeven dat direct of indirect te herleiden is tot een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld naam en adres van de organisatie, zoals weergegeven in het Handelsregister.
 14. Persoonsgegevens: Elk gegeven dat direct of indirect te herleiden is tot een natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld naam en adres van de eigenaar/directeur van de organisatie, zoals weergegeven in het Handelsregister.
 15. Registratie: Het registreren van een Debiteur in het Register.
 16. Register: De database, waarbinnen de gegevens worden verwerkt, opgeslagen en uitgegeven ten behoeve van de Klant.
 17. Reglement: Algemeen Reglement Stichting Betalingsachterstandenregistratie.
 18. Betalingsachterstanden.nl: De Stichting Betalingsachterstandenregistratie gevestigd te Hoofddorp aan de Kruisweg 617 (2132 NB).
 19. Statuten: De statuten van Betalingsachterstanden.nl.
 20. Third Party Mededeling (TPM): De verklaring van een onafhankelijke audit partij over Betalingsachterstanden.nl gerelateerde dienstverlening en/of informatieverwerking door een Klant.
 21. Vervaldatum: De uiterste datum waarop een betalingsachterstand jegens de Klant kan worden ingelopen/betaald.
 22. Verstrekken van Persoonsgegevens/Organisatiegegevens: Het op verzoek bekendmaken of verstrekken van gegevens die in het Register worden verwerkt.
 23. Verwerken van Persoonsgegevens/Organisatiegegevens: Elke handeling ten aanzien van gegevens. Hieronder wordt in elk geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigingen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 24. Wbp: Wet Bescherming Persoonsgegevens.Artikel 2: waarom gegevensverwerking?

 1. Het doel van Betalingsachterstanden.nl is het versterken van het economisch systeem waarin een organisatie kan vertrouwen op een tijdige betaling door haar Debiteuren. Betalingsachterstanden.nl wil ondernemers behoeden voor schade door wanbetaling, fraude of andersoortig misbruik. Betalingsachterstanden.nl streeft dit doel na door het verzamelen van informatie door en voor Klanten van haar Register. Er zullen maatregelen worden getroffen door Betalingsachterstanden.nl opdat de gegevens zoveel mogelijk juist en nauwkeurig zijn.
 2. Indien er sprake is van het verwerken van Persoonsgegevens dienen Betalingsachterstanden.nl en Gebruiker zich te houden aan de eisen zoals deze uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens op hen rusten.
 3. Betalingsachterstanden.nl en Gebruiker dienen passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te leggen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 4. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 5. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.
 6. De verwerking van Persoons- en Organisatiegegevens vindt te allen tijde plaats in algehele overeenstemming met de Wbp. Betalingsachterstanden.nl draagt er zorg voor dat de verwerking van Persoons- en Organisatiegegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze plaatsvindt. De verwerking geschiedt in alle openheid en bovendien worden alleen bronnen geraadpleegd waarvan bekend is dat raadpleging en verstrekking geoorloofd is. De verwerking is nodig voor de volgende activiteiten:
  1. Verstrekking van informatie zodat Gebruiker een zorgvuldige afweging kan maken omtrent de hoogte van het risico die een Debiteur met zich meebrengt;
  2. Verstrekking van informatie ten behoeve van het lopende debiteurenportfolio van een Klant;
  3. Verstrekken van informatie aan Klanten voor doeleinden met betrekking tot het optimaliseren van data;
  4. Verrichten van statistische analyses;
  5. Het voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
 7. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verkregen.
 8. De gegevens zullen niet langer bewaard blijven dan gelet op het doel nodig is.
 9. Er zullen niet meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is.
 10. 10. Betalingsachterstanden.nl verricht minimaal eens per jaar een externe en interne controle ten aanzien van het voldoen en blijven voldoen aan alle normen van de wet en de Gedragscode NVH. De controle vindt plaats op basis van de criteria zoals aangegeven in het rapport Wbp Zelfevaluatie.

Artikel 3: organisatiestructuur

 1. Het bestuur van Betalingsachterstanden.nl is gevormd bij de aanvang van de werkzaamheden van de Stichting. Het Bestuur komt in elk geval eens per drie maanden bijeen om de voortgang en de resultaten van Betalingsachterstanden.nl te bespreken. Tussentijds hebben Bestuursleden, indien nodig, ook contact met de operationele kant van de Stichting.
 2. Op alle betrekkingen tussen Betalingsachterstanden.nl, het bestuur en de Klant zijn de Statuten, reglementen, algemene voorwaarden, privacy statement, disclaimer, handleidingen en eventuele overige overeenkomsten van toepassing.

Artikel 4: aanmelding en acceptatie

 1. Aanmelding als Gebruiker van Betalingsachterstanden.nl houdt aanvaarding in van deze Gebruikersvoorwaarden en van de verplichting deze voorwaarden na te leven.
 2. Om geaccepteerd te worden als Gebruiker van Betalingsachterstanden.nl dient men:
  • alle gegevens volledig en naar waarheid in te vullen;
  • zijn account te verifiëren door middel van de verificatiemail die naar het adres wordt toegestuurd welke op dat moment bekend is bij de Kvk en
  • als Gebruiker te zijn geaccepteerd door Betalingsachterstanden.nl.
 3. Betalingsachterstanden.nl kan Gebruiker naar eigen goeddunken weigeren. Gebruiker wordt hiervan op de hoogte gebracht indien dit het geval is.


2 Persoons- en organisatiegegevens

Artikel 5: vertrekking gegevens door Betalingsachterstanden.nl

 1. Betalingsachterstanden.nl verstrekt de Persoons- & Organisatiegegevens in haar Register louter aan de Klant die door middel van zijn Account deze gegevens opvraagt. Een groot deel van deze gegevens zijn reeds geopenbaard in openbare registers.
 2. Betalingsachterstanden.nl verstrekt organisatiegegevens met inachtneming van Artikel 9 & 10 in Paragraaf 3 van de NVH (zie: http://www.nvhinfo.nl/htm/gedragscode.pdf).

Artikel 6: wie ontvangen persoons- en organisatiegegevens?

 1. Betalingsachterstanden.nl verstrekt de van de Klant ontvangen Persoons- en Organisatiegegevens uitsluitend aan:
  1. Klant met een BA-nummer;
  2. erkende nationale instellingen met een gelijk of vergelijkbaar doel als Betalingsachterstanden.nl, maar enkel na beoordeling door het Bestuur en conform de wettelijke grenzen en verplichtingen;
  3. de Debiteur nadat deze bezwaar tegen een betwiste Registratie heeft ingediend;
  4. instanties die deze op basis van een wettelijke bepaling mogen opvragen en daarop een rechtmatig beroep doen;
  5. de Geschillencommissie Betalingsachterstanden.nl op basis van het Reglement Geschillencommissie Betalingsachterstanden.nl en/of
  6. de externe accountant die voor Betalingsachterstanden.nl werkzaamheden verricht.
 2. Het ontvangen van Persoonsgegevens vindt plaats met strikte inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 5 t/m 8, Paragraaf 2 van de NVH.

Artikel 7: hoe worden persoons- en organisatiegegevens verwerkt/behandeld?

 1. Betalingsachterstanden.nl en Klant mogen de organisatiegegevens slechts gebruiken voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor Betalingsachterstanden.nl de organisatiegegevens verwerkt.
 2. De Klant is slechts toegestaan de Persoonsgegevens in het Register te raadplegen in het geval van de in Artikel 8 genoemde redenen.
 3. Het is de Klant niet toegestaan de Persoonsgegevens in het Register te raadplegen voor andere Klanten en/of Derden. Indien Klant zich hier schuldig aan maakt zal hij permanent worden uitgesloten van deelname aan het Register.
 4. De Klant is niet toegestaan de Persoonsgegevens in het Register te raadplegen met de bedoeling deze door te verkopen of anderszins te verstrekken aan andere Klanten of Derden. Indien Klant zich hier schuldig aan maakt zal hij permanent worden uitgesloten van deelname aan het Register.
 5. Lid 2 is niet van toepassing als een Debiteur een Account aanmaakt, daardoor effectief ook ‘Klant’ is, en Bezwaar aantekent tegen een vermelding. Deze uitzondering geldt ook voor de Debiteur die geen Account aanmaakt, maar schriftelijk Bezwaar aantekent.
 6. Betalingsachterstanden.nl en de Klant zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking en tegen elke overige vorm van onrechtmatige verwerking.
 7. Ter uitvoering van de meldplicht datalekken, informeren de zakelijke klanten Betalingsachterstanden.nl onmiddellijk nadat zij bekend zijn geworden met een vermoedelijke of daadwerkelijke:
  • - Onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van Persoonsgegevens;
  • - Verlies van Persoonsgegevens; of
  • - Schending van beveiligingsmaatregelen voor zover een en ander betrekking heeft op
  Persoonsgegevens die afkomstig zijn van en herleidbaar zijn tot Betalingsachterstanden.nl. Deze verplichting geldt ook voor de Klant die op grond van de WBP niet gehouden is om datalekken te melden aan de getroffen Debiteuren en andere Klanten
 8. Ter uitvoering van de meldplicht datalekken informeert Betalingsachterstanden.nl de zakelijke klant onmiddellijk nadat zij bekend is geworden met een vermoedelijke of daadwerkelijke:
  • - Onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van Persoonsgegevens;
  • - Verlies van Persoonsgegevens; of
  • - Schending van beveiligingsmaatregelen voor zover een en ander betrekking heeft op Persoonsgegevens die afkomstig zijn van en herleidbaar zijn tot Betalingsachterstanden.nl. Deze verplichting geldt ook voor de Klant die op grond van de WBP niet gehouden is om datalekken te melden aan de getroffen Debiteuren en andere Klanten
 9. De melding als bedoeld in lid 7 en 8 van dit artikel vinden plaats per e-mail. De melding van de Klant aan Betalingsachterstanden.nl wordt gezonden aan de functionaris voor de gegevensbescherming van Betalingsachterstanden.nl. Vanaf het moment van melden dient Klant alle medewerking te verschaffen om de relevante informatie te verzamelen en de externe communicatie af te stemmen.
 10. De Klant is verplicht de door Betalingsachterstanden.nl verstrekte Persoonsgegevens strikt geheim te houden. Als de Klant de Persoonsgegevens niet nodig heeft voor het in dit Reglement omschreven doel, dient hij de Persoonsgegevens te vernietigen.
 11. De Klant dient de van Betalingsachterstanden.nl verkregen Persoonsgegevens op zorgvuldige en discrete wijze te behandelen bij het nemen van een besluit ten aanzien van de Debiteur.
 12. Het Bestuur en de (rechts-)personen die onder verantwoordelijkheid van Betalingsachterstanden.nl werkzaamheden verrichten, hebben uitsluitend toegang tot het Register voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
 13. Het in dit artikel genoemde begrip Persoonsgegevens kan evenredig worden toegepast aan Organisatiegegevens.

Artikel 8: achterstanden aanmelden en opvragen

 1. Achterstanden aanmelden:
  1. De Klant kan een betalingsachterstand aanmelden bij Betalingsachterstanden.nl.
  2. Het bedrag van de achterstand dient in elk geval € 100 of meer te bedragen. Achterstanden c.q. facturen die niet aan dit vereiste voldoen kunnen niet worden aangemeld.
  3. Facturen die overeenkomstig het wettelijke verjaringsrecht hun rechtsgeldigheid hebben verloren blijven buiten aanmerking. Zij kunnen niet aangemeld worden als achterstand.
  4. Bij aanmelding van een factuur dient Klant ondersteunende documenten te kunnen bieden, al dan niet in een later stadium, waaruit blijkt dat de factuur rechtsgeldig is.
  5. De Persoons- en Organisatiegegevens van Klant zijn slechts inzichtelijk voor de Debiteur waarop de achterstand betrekking heeft. Andere Gebruikers van het Register zien deze niet.
  6. Nadat veertien (14) dagen zijn verstreken ten opzichte van de dagtekening van de in onderdeel e bedoelde brief, en er geen betaling heeft plaatsgevonden dan wel bezwaar is ingediend, wordt de achterstand opgenomen in het Register. Opname in het register houdt in dat een betalingsachterstand zichtbaar is in het Register voor iedere Klant.
  7. Als onderdeel van de in Lid 1 genoemde dienst, zal Betalingsachterstanden.nl de Debiteur een brief sturen in een rode envelop, waarin Betalingsachterstanden.nl aangeeft dat bij het niet voldoen van de betalingsachterstand in 14 dagen, de betalingsachterstand wordt opgenomen in het Register, en zichtbaar is voor andere Klanten.
  8. De in het vorige gelid genoemde brief wordt verzonden naar het adres zoals deze op dat moment in het Handelsregister van de KvK is opgenomen. Het niet hebben ontvangen van de brief is daarmee geen gegronde reden om bezwaar te maken tegen de registratie van een achterstand.
  9. De vordering dient onbetwist te zijn – dat wil zeggen dat de Debiteur (hoogstwaarschijnlijk) erkent dat de vordering legitiem is en deze aldus niet zal aanvechten. Indien de Debiteur dit betwist en meent dat er goede gronden bestaan om te menen dat de vordering niet legitiem is, dan heeft de Debiteur de mogelijkheid bezwaar in te dienen.
  10. Gegevens worden verwijderd in de volgende gevallen:
   1. Indien factuurbedrag voldaan is
   2. Indien er bezwaar is aangetekend door Debiteur en deze gegrond is verklaard
   3. Bij uitspraak van de Geschillencommissie
   4. Indien Betalingsachterstanden.nl van mening is dat de achterstand niet voldoet aan de vereisten van dit Reglement en/of niet overeenstemt met de waarden en doelen van Betalingssachterstanden.nl.
 2. Achterstanden opvragen:
  1. De Klant kan een Opvraging doen. Hierbij verzoekt Klant door middel van zijn Account om informatie omtrent betalingsachterstanden. Betalingsachterstanden.nl verstrekt een rapport welke het volgende aan informatie omvat:
   1. De bij ons bekende en actieve betalingsachterstanden;
   2. De bij de KvK bekende Bedrijfs- en Persoonsgegevens;
   3. Een indicatie omtrent de kans op wanbetaling.
  2. Iedere Klant kan een Opvraging uit het Register doen van iedere organisatie in Nederland, inclusief de organisatie waar hij zelf aan verbonden is.
  3. Een Opvraging vindt te allen tijde geheel anoniem plaats.
  4. De Klant staat vrij om de uitslag van de toetsing te interpreteren zoals hij dat wil. De Opvraging is bedoeld als middel om het Debiteurenrisico te beoordelen. Betalingsachterstanden.nl geeft echter geen advies, noch richtlijnen inzake de betekenis van het rapport voor het Debiteurenrisico. Wel raadt Betalingsachterstanden.nl in deze wel aan:
   • het risico in te schatten met bijzondere omstandigheden in het achterhoofd en
   • rekening te houden met de relatie met de Debiteur in kwestie.

Artikel 9: welke organisatiegegevens verwerkt Betalingsachterstanden.nl?

 1. Betalingsachterstanden.nl verwerkt de organisatiegegevens op een zodanige wijze, dat de Klant steeds op een snelle en doeltreffende wijze de organisatiegegevens van de Debiteur kan raadplegen.
 2. Betalingsachterstanden.nl verwerkt van elke organisatie:
  1. De gegevens die reeds openbaar zijn en direct afkomstig zijn vanuit het Handelsregister en haar partners.
  2. Overige openbare informatie over organisaties
  3. Betalingsachterstanden die in de database ingevoerd zijn door Klanten
  4. Betalingsachterstanden die reeds geregistreerd zijn door kredietbeoordelaars
  5. Het inlopen van een achterstand/de betaling van een openstaande factuur. Dit leidt er overigens toe dat registratie beëindigd wordt en de gegevens uit het register worden verwijderd.

Artikel 10: wanneer vindt opname in het register plaats?

Het Register zal de aanmelding opvangen door de Debiteur schriftelijk op de hoogte te brengen, waarbij hen wordt medegedeeld dat registratie in het Register binnen 14 dagen zal plaatsvinden. Om registratie te voorkomen dient betaling plaats te vinden dan wel een betalingsregeling getroffen te worden. De Klant staat verder vrij in de acceptatie of weigering van een regeling en heeft hierbij geen enkele verplichting jegens Betalingsachterstanden.nl of Debiteur.

Indien betaling niet plaatsvindt binnen de gestelde termijn van veertien dagen en er geen gegrond bezwaar wordt ingediend, dan zal Betalingsachterstanden.nl de vermelding opnemen in het Register. Hiermee zal de achterstand inzichtelijk worden voor andere Gebruikers


Artikel 11: wat er wordt geregistreerd

 1. Onder de gegevens die worden opgenomen bij een registratie vallen de betalingsachterstand, factuurdatum, verloopdatum factuur, factuurbedrag en registratiedatum.
 2. Voor het vermelden van betalingsachterstanden worden de volgende gegevens gevraagd:
  1. Factuurnummer;
  2. Verloopdatum factuur en
  3. Factuurbedrag.

Artikel 12: wanneer worden gegevens verwijderd

 1. Gegevens worden verwijderd bij een gegrond verklaard bezwaar, welke is aangetekend door Debiteur.
 2. De gegevens die aan Betalingsachterstanden.nl worden gegeven door Klant en/of Debiteur worden verwijderd op het moment dat de Klant aangeeft bij Betalingsachterstanden.nl dat de vordering voldaan is. De Klant wordt geacht Betalingsachterstanden.nl per ommegaande op de hoogte te brengen in het geval Debiteur de vordering heeft voldaan, er een betalingsregeling wordt getroffen, de vordering is kwijtgescholden of anderszins het recht van vordering opgegeven is. De Klant doet dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat een der voorgaande situaties toepassing vindt.

  Indien de Klant verzuimt aan de herstelverplichting te voldoen, kunnen er sancties worden opgelegd. Debiteur dient in dit geval Betalingsachterstanden.nl op de hoogte te stellen door middel van de bezwaarprocedure. Het niet voldoen aan de herstelverplichting of het invoeren van onjuiste gegevens, kan:

  1. Indien er schade ontstaat; Ertoe leiden dat wij Debiteur zullen steunen in het verhalen van de ontstane schade en/of gederfde inkomsten.
  2. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens; Leiden tot aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het invoeren van onjuiste gegevens. Onjuiste gegevens omtrent aangemelde betalingsachterstanden in het Register zijn de verantwoordelijkheid van de Klant. Eventuele gevolgschade, geleden door Betalingsachterstanden.nl of Debiteur, zal op de Klant worden verhaald.
  3. Mocht de situatie onder art. 11 onderdeel a en/of b voortduren; Ertoe leiden dat de toegang tot de website en/of het Account wordt ontzegd. Betalingsachterstanden.nl behoudt zich het recht voor om Klant de toegang tot de website en/of het Account te ontzeggen, zonder enige vorm van schadevergoeding.3 Debiteur

Artikel 13: informeren

 1. De Debiteur heeft het recht om geïnformeerd te worden inzake de Vermelding. Betalingsachterstanden.nl brengt Debiteur schriftelijk op de hoogte door het toesturen van de brief in de rode envelop, zoals reeds aangegeven in art. 8 lid 1 onderdeel e van dit Reglement. Naar aanleiding van de door Klant verrichte aanmelding, zal deze zo snel mogelijk worden toegestuurd. In deze brief wordt aan Debiteur medegedeeld dat de achterstand in het register wordt opgenomen wanneer de betaling aan de Klant niet wordt voldaan binnen 14 dagen.
 2. Hoewel optioneel, kan de Klant ervoor kiezen om in haar Algemene Voorwaarden en/of laatste aanmaning naar de Debiteur aan te geven dat Betalingsachterstanden.nl op de hoogte wordt gesteld in het geval van een (eventuele) betalingsachterstand.
 3. Aan Debiteur wordt tevens de mogelijkheid geboden om informatie te vergaren door contact op te nemen door middel van telefonische en/of elektronische weg.

Artikel 14: bezwaar

 1. Indien er zich redenen voordoen waaruit zou kunnen volgen dat een aanmelding c.q. registratie van een betalingsachterstand niet op een juiste grondslag berust, bestaat er de mogelijkheid voor Debiteur om hiertegen bezwaar aan te tekenen.
 2. Bezwaar is slechts mogelijk indien Debiteur reeds bezwaar heeft gemaakt bij Klant omtrent de registratie. Indien Klant zich onbereikbaar houdt of niet wenst te reageren staat de weg van bezwaar open.
 3. De behandeling van het bezwaar door Debiteur heeft in beginsel geen opschortende werking ten aanzien van opname in het Register. Om opname in het register te voorkomen raden wij aan het bezwaar z.s.m. maar in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen na dagtekening van de brief in de rode envelop (ex art. 8 lid 1 onderdeel e van dit Reglement), in te dienen.
 4. Indien de vordering reeds voldaan is en Klant onwillig blijkt te zijn ten aanzien van het verwijderen van de vermelding, dan zal ook in dit geval de mogelijkheid worden geboden voor Debiteur om bezwaar aan te tekenen. Betalingsachterstanden.nl zal na vaststelling van de betaling de registratie uit haar systemen verwijderen.
 5. Bezwaar kan ingediend worden op ieder moment. Dit geldt zowel voor de periode waarin de vermelding nog niet in het register is opgenomen, maar ook voor de situatie waarin de registratie openbaar is geworden. Debiteur is derhalve te allen tijde in staat om bezwaar aan te tekenen.
 6. Het aantekenen van bezwaren is slechts mogelijk op de door Betalingsachterstanden.nl aangegeven manieren. Het aantekenen van bezwaar door middel van telefonische weg wordt hierbij expliciet uitgesloten.
 7. Klant kan zich onder meer tot de Geschillencommissie Betalingsachterstanden.nl wenden indien het bezwaar niet heeft geleid tot het voor hem gewenste resultaat. Op het voordragen van een geschil aan de Geschillencommissie Betalingsachterstanden.nl is het reglement Geschillencommissie Betalingsachterstanden.nl van toepassing.


4 Klanten

Artikel 15: betalingsachterstanden.nl Account

 1. Het Betalingsachterstanden.nl Account is strikt persoonlijk, aan Gebruiker gebonden en tevens niet overdraagbaar. Gebruiker verplicht zich om zorgvuldig met het Account om te gaan, de inloggegevens en het wachtwoord geheim te houden, niet ter beschikking te stellen aan een derde en op een veilige plek te bewaren om misbruik en/of oneigenlijk gebruik van het Account en/of de API te allen tijde te voorkomen.
 2. Gebruiker dient verlies, diefstal of (een vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het Betalingsachterstanden.nl Account of de Betalingsachterstanden.nl API, direct te melden aan Betalingsachterstanden.nl. Betalingachterstanden.nl kan op verzoek van Gebruiker het Account laten blokkeren. Op Betalingsachterstanden.nl rust geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit misbruik of oneigenlijk gebruik van het Account.
 3. Bij het optreden van een situatie waarin (enig vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het Account en/of de API optreedt, rust op Betalingsachterstanden.nl geen verplichting om enige informatie omtrent activiteiten gerelateerd aan het gebruik van de Betalingsachterstanden.nl API te verstrekken (indien deze al bij Betalingsachterstanden.nl bekend is). De bij Betalingsachterstanden.nl bekende informatie wordt enkel verstrekt, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat waaraan een door een rechterlijke instantie of Officier van Justitie afgegeven beschikking ten grondslag ligt. Betalingsachterstanden.nl neemt geen verplichting op zich om (data)informatie op te slaan gerelateerd aan het gebruik van Gebruiker.
 4. Betalingsachterstanden.nl behoudt zich het recht voor om, maar neemt daartoe niet de verplichting op zich, het Account of de toegang tot de API te blokkeren en daarmee de toegang te beëindigen:
  • in het geval Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden niet naleeft c.q. schendt;
  • in het geval van misbruik of oneigenlijk gebruik door Gebruiker;
  • in het geval de betalingsvoorwaarden als bedoeld in artikel 4 van de Gebruiksvoorwaarden door Gebruiker niet worden nagekomen;
  • in het geval Gebruiker surseance van betaling aanvraagt of hem surseance van betaling is verleend, Gebruiker zijn faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, dan wel de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of de onderneming van Afnemer is geliquideerd;
  • in ieder ander geval, waarin Betalingsachterstanden.nl van mening is dat blokkeren benodigd is, is Betalingsachterstanden.nl bevoegd om – zonder opgave van redenen – het API gebruikersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen, en/of de API-key te blokkeren.

Artikel 16: rapportage systeembeschikbaarheid

Betalingsachterstanden.nl zal op haar website up-to-date informatie verstrekken over de beschikbaarheid van het Register in het storingsoverzicht. Bezoekers kunnen zelf ook een storing of een andere bug melden via een formulier.


Artikel 17: financiële bepaling

 1. De klant is bij het gebruik van het Register administratiekosten verschuldigd. Terugbetaling van deze administratiekosten is niet mogelijk.
 2. Afhankelijk van de gebruikte dienst zijn er administratiekosten verschuldigd. De hoogte van de verschillende tarieven vindt u terug op www.betalingsachterstanden.nl/kosten.
 3. Facturering vindt plaats op de volgende wijze:
  1. Voor de diensten betalingsachterstand melden (art. 8 lid 1) en betalingsachterstand opvragen (art. 8 lid 2) factureert Betalingsachterstanden per twee weken;
  2. Voor de dienst Monitoring (art. 24) factureert Betalingsachterstanden.nl per maand.

Artikel 18: communicatie

De Klant wordt geacht de rechten en plichten die voortvloeien uit het gebruik van het Register te kennen. Nadere informatie hieromtrent is te vinden op de website, maar ook in de Algemene Voorwaarden. Onregelmatigheden, datalekken en fraude worden geacht te worden gemeld.


Artikel 19: verplichting tot medewerking uitvoering Reglement

Betalingsachterstanden.nl en Klant verplichten zich over en weer om medewerking te verlenen aan de juiste uitvoering van dit Reglement.


Artikel 20: aansprakelijkheid

 1. Betalingsachterstanden.nl aanvaardt tegenover de Klant of zijn rechtsopvolgers geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard en welke omvang dan ook, samenhang met de dienst die Betalingsachterstanden.nl verleent.
 2. Betalingsachterstanden.nl kan altijd een Klant in vrijwaring oproepen en de Klant zal Betalingsachterstanden.nl vrijwaren, indien Betalingsachterstanden.nl door een andere Klant, een Debiteur of een Derde wordt aangesproken voor de gevolgen ontstaan door de Klant en/of een bijkantoor of een filiaal op onreglementaire wijze gebruikmaakt van enige informatie die Betalingsachterstanden.nl aan een van hen is verstrekt.
 3. Betalingsachterstanden.nl kan altijd een Klant in vrijwaring oproepen indien zij door een andere Klant, een Debiteur of een Derde wordt aangesproken wegens vermeende schade omdat de Persoonsgegevens uit de door Betalingsachterstanden.nl verwerkte overeenkomsten onvolledig dan wel onjuist zijn.
 4. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van opdrachten en mededelingen door het gebruik van enig communicatiemiddel in het verkeer tussen Betalingsachterstanden.nl en de Klant de bijkantoren en filialen is Betalingsachterstanden.nl niet aansprakelijk.
 5. Alle zendingen aan of van Betalingsachterstanden.nl van of aan een Klant, bijkantoor of filiaal geschieden steeds voor rekening en risico van die Klant.
 6. Alle kosten die voor Betalingsachterstanden.nl uit de relatie met een Klant, bijkantoor of filiaal voortvloeien zijn steeds voor rekening van de Klant.
 7. Betalingsachterstanden.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen als gevolg van, maar daartoe niet beperkt, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, natuurrampen, terrorisme, maatregelen van de overheid, arbeidsongeregeldheden onder het personeel of het personeel van de Klanten en/of derden waarvan Betalingsachterstanden.nl diensten afneemt, boycotacties, storingen in de elektriciteitsvoorziening of in communicatieverbindingen of apparatuur van Betalingsachterstanden.nl of van derden waarvan Betalingsachterstanden.nl diensten afneemt.
 8. Indien de Autoriteit Persoonsgegevens in het kader van haar toezichthoudende taak op grond van de WBP een maatregel aan Betalingsachterstanden.nl oplegt en indien de oorzaak van de maatregel te wijten is aan het niet nakomen van dit Reglement door de Klant, dan verhaalt Betalingsachterstanden.nl de kosten van de maatregel op de Klant.

Artikel 21: sancties

 1. Als het Bestuur vermoedt dat een Klant niet aan zijn statutaire en/of reglementaire verplichtingen voldoet en/of heeft voldaan, dan heeft het Bestuur het recht om nadere inlichten bij deze Klant in te winnen en op basis van deze informatie aan hem een sanctie op te leggen.
 2. Het Bestuur kan besluiten bij het vermoeden dat de Klant niet aan zijn statutaire en/of reglementaire verplichtingen voldoet en/of heeft voldaan om een externe audit te laten uitvoeren. De Klant is verplicht om hieraan zijn medewerking te verlening. Indien er sprake is van een handelen in strijd met de statutaire en/of reglementaire verplichtingen komen de kosten van de externe audit voor rekening van de Klant.
 3. Het Bestuur kan de volgende sancties opleggen en schriftelijk mededelen:
  1. Een waarschuwing
  2. Een berisping
  3. Voldoen van een schadevergoeding
  4. Schorsing van een Klant voor een bepaalde periode
  5. Beëindiging van de contractuele relatie met de Klant


5 Overige diensten

Artikel 22: monitoring

Bij het gebruik van de dienst Monitoring kan een Klant ervoor kiezen om een continue vorm van toezicht te houden ten aanzien van een organisatie. Dit betekent dat de Klant via de mobiele app, mail en zijn Account op de hoogte wordt gesteld wanneer er bij de desbetreffende organisatie betalingsachterstanden optreden.


Artikel 23: data-integratie

Betalingsachterstanden.nl biedt een API-koppeling aan. Deze dient voor Klanten die een hoog volume aan Opvragingen en Vermeldingen hebben. Met behulp van een API-koppeling (Application Programming Interface) kunnen deze Klanten de database die achter het Register zit, koppelen met hun eigen systemen. Hoewel deze klanten een aparte overeenkomst hebben met Betalingsachterstanden.nl, zijn ze net als reguliere Klanten gebonden aan het Reglement en de Algemene Voorwaarden.

Artikel 24: steunvordering

Betalingsachterstanden.nl biedt Klanten de mogelijkheid om samen te werken bij de incassatie van hun vordering. Indien een Klant te maken heeft met een Debiteur die niet betaalt kan ervoor geopteerd worden om een faillissementsverzoek in te dienen bij de rechtbank. Om te voorkomen dat dit onmogelijk blijft door gebrek aan een Steunvordering, kan Klant met ondersteuning van Betalingsachterstanden.nl een partij vinden waarbij ook sprake is van schulden aan diezelfde Debiteur. Deze dienst is kosteloos en kent de volgende spelregels:

 1. Klant zoekt desbetreffende Debiteur op in het Register
 2. Indien Debiteur een registratie van een betalingsachterstand op zijn naam heeft, kan Klant Betalingsachterstanden.nl verzoeken ingediend worden bij Betalingsachterstanden.nl om hen te benaderen.
 3. Betalingsachterstanden.nl neemt contact op met de andere Klant om contact op te nemen met de Klant die het proces van de Steunvordering wil inzetten.
 4. De benaderde Klant is geheel vrij hier wel of niet aan mee te werken.6 Slotbepaling

Artikel 25: overige bepalingen

 1. Betalingsachterstanden.nl kan een samenwerkingsovereenkomst aangaan met een ander kredietinformatiebureau, gevestigd in de Europese Unie.
 2. Het Bestuur brengt tenminste eenmaal per jaar een financieel en een organisatieverslag uit. Hierin wordt geen melding gemaakt van persoons- of organisatiegegevens van Klanten, tenzij hiervoor nadrukkelijk toestemming is verleend.
 3. De verslagen worden gepubliceerd op de website van Betalingsachterstanden.nl en zijn voor iedereen te raadplegen.
 4. Wijzigingen en aanvullingen op dit Reglement hebben geen terugwerkende kracht en zijn voor de klanten bindend, drie maanden nadat zij van deze wijzigingen en aanvullingen door het Bestuur buiten toepassing worden verklaard voor zover dit betrekking heeft op een wijziging in de aard van de verwerking van een overeenkomst waarop dit Reglement van toepassing is.
 5. De Klanten moeten de verplichtingen die zijn neergelegd in de statuten en reglementen van Betalingsachterstanden.nl nakomen en alles doen en nalaten om ervoor te zorgen dat Betalingsachterstanden.nl aan haar wettelijke verplichtingen, in het bijzonder de WBP, kan voldoen.
 6. Dit Reglement kan worden ingezien op de website (www.betalingsachterstanden.nl) van Betalingsachterstanden.nl.
 7. Voor zover niet anders vermeld in dit reglement, blijven de eerder vastgestelde reglementen tot de datum van wijziging van toepassing.
 8. Dit Reglement kan worden aangehaald als ‘Algemeen Reglement – Betalingsachterstanden.nl’.